விருந்து ஹால்

Sunset Point Resort

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 450 முதல்

அசைவ உணவுத் தட்டு ₹ 550 முதல்

1 உட்புற இடம் 70 நபர்கள்

+91 94230 8 1434

Sunset Point Jawhar Road, Jawhar, Maharashtra 401603, India
+91 94230 81434
+91 94220 92383
+91 92268 93283
+91 80878 53062
+91 92720 57333
+91 2520 223 061
+91 2520 222 010
sunsetpointresort.1@gmail.com
pradeepshahsunsetresort@yahoo.com
http://www.sunsetresortindia.com/
விருந்து ஹால்