அரங்கு

Rainforest

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 500 முதல்

அசைவ உணவுத் தட்டு ₹ 500 முதல்

2 உட்புற இடங்கள் 100, 500 நபர்கள்

+91 22 4015 5555

Gut No. 98, Mumbai - Nashik Expressway,Near Igatpuri,Nashik Dist, Balayduri, Maharashtra 422403, India
+91 22 4015 5555
+91 84228 80188
+91 95948 06826
https://www.facebook.com/rainforestigt/
http://www.rainforestigatpuri.com/
info@rainforestigatpuri.com
விருந்து ஹால்