விருந்து ஹால்

Manas Resort

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 700 முதல்

அசைவ உணவுத் தட்டு ₹ 800 முதல்

2 அரங்கங்கள் 80, 125 நபர்கள்

2 புல்வெளிகள் 300, 1500 நபர்கள்

+91 86555 2 9201

303/A, National Highway 3, Talegaon, Igatpuri, Nasik, Maharashtra 422403, India
+91 86555 29201
https://www.facebook.com/Manasresort/
http://manasresort.in/
frontdesk@worldofmanas.com
marketing@worldofmanas.in
விருந்து ஹால்