விருந்து ஹால்

E&G Green Valley Resorts

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 600 முதல்

அசைவ உணவுத் தட்டு ₹ 650 முதல்

1 அரங்கம் 80 நபர்கள்

1 புல்வெளி 130 நபர்கள்

+91 88055 8 0000

Near Yogvidyadham, Talwade Village, Trimbakeshwar, Nashik, Maharashtra 423101, India
+91 88055 80000
https://www.facebook.com/GreenValleyResorts/
http://www.eandgresorts.in/
sales1@eandgresorts.in
விருந்து ஹால்