விருந்து ஹால்

The SSK Solitaire Hotel & Banquets

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 650 முதல்

அசைவ உணவுத் தட்டு ₹ 700 முதல்

2 உட்புற இடங்கள் 300, 300 நபர்கள்

1 வெளிப்புற இடம் 1000 நபர்கள்

+91 85529 2 4448

Ahilyabai Holkar Marg, Tidke Colony, Nashik, Maharashtra 422002, India
+91 85529 24448
https://www.facebook.com/ssksolitaire/
http://thessksolitaire.com/
info@thessksolitaire.com
விருந்து ஹால்