விருந்து ஹால்

Hotel Samrat

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 150 முதல்

1 உட்புற இடம் 56 நபர்கள்

+91 253 257 8211

Old Agra Rd, Opp. State Bank of India, Near Central Bus Stand, Nashik, Maharashtra 422002, India
+91 253 257 8211
https://www.facebook.com/hotelsamratnasik1984/
http://www.hotelsamratnasik.com/
booking@hotelsamratnasik.com
contact@hotelsamratnasik.com
விருந்து ஹால்