விருந்து ஹால்

Soma Vine Village

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 950 முதல்

அசைவ உணவுத் தட்டு ₹ 950 முதல்

1 அரங்கம் 80 நபர்கள்

1 புல்வெளி 1200 நபர்கள்

+91 70280 6 6006

Survey No. 1, Village Ganghavare, Gangapur-Ganghavare Road, Nashik, Maharashtra 422222, India
+91 70280 66006
https://www.facebook.com/somavinevillage/
http://www.somavinevillage.com/
ajays@somavinevillage.com
info@somavinevillage.com
விருந்து ஹால்