விருந்து ஹால்

Hotel Hi 5

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 550 முதல்

அசைவ உணவுத் தட்டு ₹ 850 முதல்

1 அரங்கம் 400 நபர்கள்

1 புல்வெளி 180 நபர்கள்

+91 86000 2 8482

Plot No. P-5, Mumbai - Nashik Expressway, MIDC Ambad, Pathardi Patha, Nashik, Maharashtra 422010, India
+91 86000 28482
+91 253 238 8933
+91 253 238 8932
+91 253 238 8931
+91 86000 28385
+91 86000 28384
+91 86000 28383
https://www.facebook.com/hi5hotel/
http://www.hi5hotel.com/
sales@hi5hotel.com
விருந்து ஹால்