விருந்து ஹால்

Hotel Meuse Jupiter

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 800 முதல்

அசைவ உணவுத் தட்டு ₹ 900 முதல்

3 அரங்கங்கள் 250, 250, 600 நபர்கள்

3 புல்வெளிகள் 500, 800, 3000 நபர்கள்

+91 253 239 2425

Pathardi Phata, Mumbai Agra Highway, Nashik, Maharashtra 422009, India
+91 253 239 2425
https://www.facebook.com/Hotelmeusejupiter/
https://www.facebook.com/Meuse-Hospitality-567224456676398/
http://www.meusehospitality.com/
gm.sales@meusehospitality.com
விருந்து ஹால்