விருந்து ஹால்

Nakshatra Lawns

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 200 முதல்

அசைவ உணவுத் தட்டு ₹ 300 முதல்

3 உட்புற இடங்கள் 700, 700, 700 நபர்கள்

1 வெளிப்புற இடம் 3000 நபர்கள்

+91 94227 0 1494

Pipeline Rd, Near Anandwalli, Anandvalli, Nashik, Maharashtra 422013, India
+91 94227 01494
http://nakshatralawns.com/
விருந்து ஹால்