விருந்து ஹால்

Nakshatra Lawns

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 200 முதல்

அசைவ உணவுத் தட்டு ₹ 300 முதல்

3 அரங்கங்கள் 700, 700, 700 நபர்கள்

1 புல்வெளி 3000 நபர்கள்

+91 94227 0 1494

Pipeline Rd, Near Anandwalli, Anandvalli, Nashik, Maharashtra 422013, India
+91 94227 01494
http://nakshatralawns.com/
விருந்து ஹால்
ஒரே மாதிரியான இடங்கள்
Hotel Hi 5

₹ 550/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

400 நபருக்கு 1 அரங்கம்.

180 நபருக்கு 1 புல்வெளி