விருந்து ஹால்

Hotel Royale Heritage

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 150 முதல்

5 அரங்கங்கள் 60, 100, 110, 150, 150 நபர்கள்

1 புல்வெளி 1200 நபர்கள்

+91 99224 3 9994

G.P.O. Road, Near Shalimar, Nashik, Maharashtra 422001, India
+91 99224 39994
+91 83800 88817
https://www.facebook.com/royaleheritagenashik/?ref=ts&fref=ts
http://www.royaleheritage.com/
hotelroyaleheritage@gmail.com
விருந்து ஹால்