விருந்து ஹால்

Sula Vineyards

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 640 முதல்

அசைவ உணவுத் தட்டு ₹ 850 முதல்

1 அரங்கம் 60 நபர்கள்

1 புல்வெளி 2000 நபர்கள்

+91 253 302 7777

Gat 36/2, Govardhan Village, Off Gangapur-Savargaon Road, Nashik, Maharashtra 422222, India
+91 253 302 7777
https://www.facebook.com/Sula.Vineyards
http://sulawines.com/
விருந்து ஹால்