விருந்து ஹால்

Express Inn Nashik

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 885 முதல்

அசைவ உணவுத் தட்டு ₹ 900 முதல்

4 அரங்கங்கள் 50, 80, 290, 800 நபர்கள்

1 புல்வெளி 500 நபர்கள்

+91 253 664 1111

Pathardi Phata, Mumbai Agra Road, Ambad,Nashik, Maharashtra 422010
+91 253 664 1111
+91 253 222 7777
https://www.facebook.com/expressinnnsk/
http://www.expressinnindia.com/nashik-meetings/
banquetsales@expressinnindia.com
விருந்து ஹால்