വേദി

BigCity Hotel & Banquets

+91 253 660 6606

15, Gangapur Bosco Center, Prasad Circle, Gangapur Rd, Nashik, Maharashtra 422005, India
+91 253 660 6606
+91 98600 03018
+91 98600 96350
https://www.facebook.com/BigCity-Hotel-Banquets-Nashik-846262292139215/
https://hotelbigcity.nowfloats.com/
hotelbigcity@gmail.com
ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍
വേദിയുടെ ഇനം വേദി